Изпълнени проекти

Всички проекти

Виж всички проекти на "Пътстрой - Варна" ЕООД

specialist pto

Добре дошли,

“Пътстрой - Варна” ЕООД е създадено с разпореждане № 6 на Министерски съвет на Република България от 29.06.2000 г. като Еднолично дружество с ограничена отговорност, с държавно имущество “Пътно поддържане – Варна” ЕООД.

В началото на 2004 г., след проведена тръжна процедура за приватизация на 65 438 дяла, представляващи 100% от капитала на „Пътно поддържане – Варна” ЕООД, правото на собственост върху всички дялове от капитала преминава в новия собственик – “Пътно поддържане 2003” ООД. С последвалите промени, приети на Общо събрание на съдружниците, е избран нов Управител, под ръководството на който се поставя ново начало в развитието на дружеството.

Политики на дружеството: Политика по качество, околна среда и ЗБУТ; Политика за социална отговорностПолитика за поверителност на личните данни

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

"Пътстрой - Варна" ЕООД разполага със следните сертификати: RINA 9001; RINA 14001; RINA 45001;

ПЪТСТРОЙ – Варна“ЕООД е компания, която поддържа стандарти, отговарящи на НАТО изискванията, като е регистрирано в списъка с базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО към Министерство на икономиката и енергетиката (линк към Базата данни https://www.mi.government.bg/bg/themes/baza-danni-na-kandidatite-za-uchastie-v-mejdunarodni-proceduri-na-nato-339-362.html). Нивото на достъп до класифицирана информация на НАТО е „секретно“. С оглед на което дружеството отговаря на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), чрез Агенцията на НАТО по поддръжката и снабдяването (НАМСА). Наред с това фирмата разполага с валидно удостоверение за достъп до национална класифицирана информация, издадено от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), с ниво „секретно“, като поддържа регистратура за създаване, получаване, обработване и съхраняване на класифицирана информация до ниво „секретно“. Редица служители както от инженерния състав, така и от изпълнителския и административен разполагат с лични удостоверения за достъп до различнични нива от „секретно“ до „поверително“ в зависимост от ангажиментите им по конкрентни договори. Това позволява на „ПЪТСТРОЙ – Варна“ЕООД да взема участия в стратегически обекти на страната, финансирани както с бюджета на Р България, така и по НАТО проекти.